Numizmatička zbirka Muzeja grada Karlovca
OBJAVA: 05/12/2022

Numizmatička zbirka Muzeja grada Karlovca

Nakladnik

Muzeji grada Karlovca

Za nakladnika

mr. sc. Hrvojka Božić

Autorica i urednica

Matea Galetić

Autori tekstova

Tomislav Bilić, Matea Galetić

Determinacija numizmatičkog materijala i recenzija

Tomislav Bilić, Ivan Mirnik

Lektura i korektura

Sanja Malović

Prijevod na engleski jezik

Sunčica Nagradić Habus

Fotografije

Denis Stošić, Fototeka Arheološkog muzeja u Zagrebu, Fototeka Muzeja grada Karlovca

Dizajn

BOLFEKi design studio

Tisak

Tiskara Pečarić & Radočaj

Naklada

300

Muzeji grada Karlovca, 2022.