Glas Muzeja grada Karlovca 2022.
Announcement: 18/12/2022

Glas Muzeja grada Karlovca 2022.

GLAS

Godina XXI., broj 19., prosinac 2022.

Izdavač

Muzeji grada Karlovca

Za izdavača

Hrvojka Božić

Urednici

Josipa Vukelić, Marinko Pleskina

Suradnici na časopisu

Iva Alibašić, Lana Bede, Nikolina Belančić Arki, Luka Čorak, Igor Čulig, Matea Galetić, Aleksandra Goreta, Juraj Horvatin, Sanda Kočevar, Karlo Mandić, Marinko Pleskina, Antonija Škrtić, Josipa Vukelić

Vanjski suradnici na časopisu

Daniela Angelina Jelinčić, Iva Köbler, Nikolina Šimunović, Tomislav Marić, Marina Burić, Dragana Lucija Ratković Aydemir, Melita Trbušić, Tomislav Marić

Lektura

Ana Peričić, Sermon

Vizualno oblikovanje, grafička priprema 

Sven Sorić

Ilustracija naslovnice

Josipa Vukelić

Tisak

Tiskara Pečarić & Radočaj d.o.o.

Fotografije

Fototeka Gradskog muzeja Karlovac, Fototeka Galerija Prica, Fototeka Trend tv-a, Fototeka Galerije umjetnina Slavonskog Broda, Fototeka Muzej M, Fototeka Muze d.o.o., Fototeka Visit Karlovac, Fototeka Digitalni tisak, Fototeka ICOM, Denis Stošić, Sven Sorić, Goran Vranić, Matea Galetić, Nikolina Belančić Arki, Iva Alibašić, Igor Čulig, Josipa Vukelić, Branimir Pešut, Domagoj Kačan, Juraj Vuglač, La Kreativa, Morana Lapanja, Lana Bede

 

Adresa uredništva

Muzeji grada Karlovca

Strossmayerov trg 7, 47 000 Karlovac

tel: 047/615 980

e-mail: info@mgk.hr

Naklada

300 primjeraka

Časopis izlazi jednom godišnje. Tekstovi se ne honoriraju.