Katalog informacija Muzeja grada Karlovca

Pravilnik o načinu i uvjetima uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju

Prijavnica za ostvarivanje uvida u muzejsku građu i dokumentaciju

Zahtjev za pristup informacijama

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

Odluka o imenovanju službenice za informiranje

Prijavnicu za ostvarivanje uvida u muzejsku građu i dokumentaciju
molimo dostaviti osobno ili elektroničkom poštom na e-mail:
info@mgk.hr

Kontakt za zaštitu osobnih podataka
e-mail: szop@mgk.hr

„Vezano za pružanje informacija ispitanicima u svrhu ostvarivanja njihovih prava navodimo kako je, poštujući načelo transparentnosti sukladno članku 13. Opće uredbe, voditelj obrade dužan ispitaniku pružiti sve informacije o obradi njegovih osobnih podataka u sažetom, razumljivom i lako dostupnom obliku, uz upotrebu jasnog i jednostavnog jezika te ga upoznati sa njegovim pravima koja mu pripadaju sukladno Općoj odredbi, a vezano za obradu njegovih osobnih podataka (pravo na informiranje, pravo na pristup, pravo na ispravak i brisanje, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost, pravo na prigovor i automatizirano donošenje odluka).“ Karlovac, 3. 5. 2022.