Muzeji grada Karlovca
Karlovac, 1. 6. 2023.

Poslodavac: Muzeji grada Karlovca

Radno mjesto: voditelj/voditeljica Starog grada Dubovca

Uvjeti za obavljanje poslova: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju društvenog usmjerenja, uz najmanje tri godine rada u muzeju ili najmanje pet godina rada u kulturi.

-           položen odgovarajući stručni ispit

-           poznavanje jednog stranog jezika

-           poznavanje rada na PC

-           vozačka dozvola B kategorije

Opis poslova radnog mjesta:

-           organizira i vodi rad Starog grada Dubovca

-           odgovoran je za svakodnevno funkcioniranje Starog grada Dubovca

-           predlaže i koordinira  program rada

-           priprema materijale i aplikacije za programska sredstva

-           sudjeluje u izradi i praćenju projekata financiranih iz EU fondova

-           predlaže, izrađuje, koordinira i provodi projekte međunarodne suradnje

-           nadzire i koordinira rad suvenirnice

-           obavlja administrativne poslove, donosi rasporede rada djelatnika i priprema izvještaje

-           nadzire i koordinira rad svih djelatnika na lokaciji Starog grada Dubovca

-           brine o održavanju objekta

-           dežura u Starom gradu Dubovca

-           obavlja ostale poslove po nalogu ravnatelja

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
  • dokaz hrvatskog državljanstva (preslika domovnice ili važeće osobne iskaznice ili putovnice)
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od objave ovog javnog natječaja),
  • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji o radnom stažu, (ne starije od 30 dana od objave ovog javnog natječaja),
  • dokaz o radu u struci (preslika ugovora o radu ili uvjerenje poslodavca ili drugi dokaz iz kojeg je razvidan navedeni rad),
  • dokaz o poznavanju stranog jezika (preslika indeksa, uvjerenje, certifikat, vlastoručno potpisana izjava kandidata ili drugi odgovarajući dokaz

S kandidatima koji zadovoljavaju uvjete iz javnog natječaja provest će se intervju (razgovor).

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj pozvat će se na to pravo, uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta po natječaju, sve dokaze o ostvarenju prava prednosti pri zapošljavanju i rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, te na osnovu toga ima prednost pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje
/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf

Uredna prijava je ona koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmotriti.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvijete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na isti.

Dokazi o ispunjenju formalnih uvjeta prilažu se u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se Muzejima u izvorniku.

Muzeji grada Karlovca koristit će i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, u skladu s propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju formalnih uvjeta objavljenima u ovom natječaju podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, poštom na adresu: Muzeji grada Karlovca, Strossmayerov trg 7, 47000 Karlovac ili osobno na urudžbeni u ured tajništva na adresi Matice hrvatske 4, 47000 Karlovac s naznakom: „Prijava na javni natječaj“.

U Karlovcu, 01.06.2023.