Temeljem čl. 80. st. 2. toč. 1. Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16) Muzeji grada Karlovca, kao javni naručitelj, objavljuju sljedeću obavijest:

Sukladno odredbama čl. 75. do čl. 83. Zakona o javnoj nabavi ne postoje gospodarski subjekti s kojima Muzeji grada Karlovca ne smiju sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Planovi javne nabave